A L G E M E N E V O O R W A A R D E N F I N T R E S bv

1.ALGEMEEN

1.1.Op alle opdrachten aan Fintres bv tot uitvoering van diensten zijn deze voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever van Fintres bv niet van toepassing.
1.2.Onder diensten in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan advisering in de ruimste zin van het woord op het gebied van financiën en administratie, interim- en projectmanagement, informatievoorziening en organisatieontwikkeling.

2.VERANTWOORDELIJKHEID, PROJECTLEIDING, DATA

2.1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen berust de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die de opdrachtgever neemt op grond van de diensten van Fintres bv , uitsluitend bij de opdrachtgever.
2.2.Indien Fintres bv wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een project berust de projectleiding bij de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

3.1.Alle auteursrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de geleverde adviezen, diensten en concepten blijven bij Fintres bv en gaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over.
3.2.Fintres bv verplicht zich ertoe om, voor zover de resultaten van de werkzaamheden op het bedrijf of de bedrijfsvoering van opdrachtgever betrekking hebben, deze geheim te houden en niet ter kennis van derden te brengen anders dan in gevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

4.GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1.Fintres bv is gehouden de door haar te verrichten diensten op zorgvuldige en deskundige wijze uit te voeren. Op Fintres bv rust ter zake uitsluitend een inspanningsverbintenis.
4.2.De aansprakelijkheid van Fintres bv in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde diensten en zaken is beperkt tot het nakomen van de in dit artikel omschreven inspanningsverbintenis
4.3.Fintres bv is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade is toegebracht door grove schuld of opzet van Fintres bv.
4.4.Fintres bv is nimmer aansprakelijk voor bedrijf -, gevolg -, of indirecte schade.
4.5.In alle gevallen waarin Fintres bv ondanks het bovenstaande is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de diensten, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, die zijn verleend in een periode van twee maanden voorafgaand aan het schade veroorzakende feit, zulks met een maximum van 5000 Euro, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Fintres bv, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

5.BETALING

5.1.Alle betaling van aan Fintres bv verschuldigde bedragen dienen te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum.
5.2.Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
5.3.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband houdend met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste.

6.TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

6.1.Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2.Partijen zullen geschillen in verband met deze Overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht, onverminderd het recht om van een door deze rechter te wijzen vonnis hoger beroep in te stellen.